Psykologer mot Tobak


In english

Hälsorisker med snus

Snusning ökar risken för

 • cancer i bukspottkörteln 
 • dödlig hjärtinfarkt 
 • permanenta och irreparabla munslemhinneförändringar med blottade tandhalsar
 • diabetes typ 2, gäller för minst 5 dosor/vecka.

 

Vissa indikationer* finns även på att snusning ökar risken för

 • cancer i matstrupen och magsäcken
 • oral cancer 
 • förhöjt blodtryck
 • metabolt syndrom, en rubbning i ämnesomsättningen kopplat till fetma, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och hjärtkärlsjukdom 
 • dödlighet vid cancerdiagnos 
 • idrottsskador i muskler, leder, ligament och senor samt stukningar och skelettskador
 • alkoholberoende 
 • rökning hos ungdomar – inkörsport.

 

Vid graviditet kan snusning öka risken för

 • havandeskapsförgiftning, reducerad födelsevikt, förtida förlossning, missfall och intrauterin fosterdöd
 • gomspalt 
 • andningsstörningar hos det nyfödda barnet som tros kunna leda till plötslig spädbarnsdöd. Då nikotin övergår i bröstmjölken skulle en sådan riskökning kunna förekomma även vid amning. Snusning kan därför inte heller anses säkert vid amning.

 

* Med indikationer kan menas att:
- det finns motstridiga studier
- det råder viss osäkerhet om personerna varit rena snusare eller också rökt
- det bara finns enstaka studier

Barbro Holm Ivarsson, Psykologer mot Tobak & Hans Gilljam, Läkare mot Tobak, 2016-10-18
 

SKRIV UT SIDAN